Polityka ochrony danych osobowych

1.     Wprowadzenie

Firmy Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy oraz

IC Solutions Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 19, 61-132 Poznań, Polska (dalej nazywane „kontrolerem”) dokładają wszelkich starań, aby dane ich klientów, potencjalnych klientów, osób odwiedzających witrynę internetową Digitalis oraz wszelkich osób fizycznych ujawniających swoje dane podczas kontaktowania się z nimi (dalej nazywanych: „użytkownikami”) były przetwarzane w sposób odpowiedzialny. Dlatego firmy te wprowadzają w życie niniejszą „Politykę ochrony danych osobowych” (dalej nazywaną: „Polityką”). Ma ona za zadanie wyjaśnienie użytkownikom, w przejrzysty, łatwy do zrozumienia sposób, z wykorzystaniem prostego języka, celu i podstaw prawnych przetwarzania ich danych, a także ich praw związanych z przetwarzaniem, przysługujących im na mocy rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, uchylającego dyrektywę 95/46/WE (dalej nazywanego: „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”).

Takie terminy jak „kontroler”, „przetwarzanie”, „ograniczenie przetwarzania”, „podmiot przetwarzający”, „profilowanie”, „pseudonimizacja”, „strona trzecia” oraz „firma”, używane w treści niniejszej Polityki, mają znaczenie określone w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych niniejsza Polityka obejmuje następujące tematy:

 • dane kontaktowe kontrolera i inspektora ochrony danych,
 • cele i podstawy prawne przetwarzania różnych typów danych osobowych użytkowników, w tym profilowania danych osobowych użytkowników,
 • odbiorcy danych osobowych, przetwarzanie danych przez podwykonawców oraz przekazywanie danych osobowych do państw trzecich,
 • okres przechowywania różnych kategorii danych osobowych,
 • bezpieczeństwo danych osobowych,
 • prawa użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych,
 • procedura egzekwowania praw użytkowników związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

2.     Dane kontaktowe kontrolera i inspektora ochrony danych

Kontrolerem danych osobowych użytkowników są firmy Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy i IC Solutions Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 19, 61-132 Poznań, Polska. Firma Wacom Europe GmbH wyznaczyła inspektora ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo-weg@wacom.com.

3.     Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, dzięki którym użytkownik może zostać zidentyfikowany lub stać się identyfikowalny jako osoba fizyczna. Użytkownik jest identyfikowalny wtedy, gdy możliwe jest bezpośrednie lub pośrednie ustalenie jego tożsamości, w szczególności za pomocą informacji identyfikującej, takiej jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, lokalizacja czy identyfikator internetowy, lub poprzez określenie jednej lub większej liczby cech typowych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej i społecznej tożsamości użytkownika. Zgodnie z celami określonymi w kolejnych rozdziałach Polityki kontroler gromadzi następujące dane osobowe:

 • podstawowe dane użytkownika (imię i nazwisko, tytuł, zawód i inne informacje na temat pracodawcy),
 • dane kontaktowe oraz informacje związane z komunikacją użytkownika z kontrolerem (adres e-mail, numer telefonu, data, godzina oraz zawartość korespondencji pocztowej lub elektronicznej, data, godzina i czas trwania połączeń telefonicznych),
 • dane dotyczące uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions (informacja o wydarzeniu, w jakim użytkownik wziął udział, data i miejsce wydarzenia),
 • kanał i kampania — sposób uzyskania zgody użytkownika lub źródło, przez które użytkownik nawiązał kontakt z kontrolerem (strona internetowa oraz kampania marketingowa lub promocja),
 • dane dotyczące korzystania przez użytkownika z witryny internetowej kontrolera (daty i godziny wizyt w witrynie, odwiedzone strony lub adresy URL, czas spędzony w witrynie, liczba odwiedzonych stron, łączny czas spędzony w witrynie, ustawienia zdefiniowane na stronie) oraz dane dotyczące użytkowania w związku z otrzymywanymi wiadomościami (e-mail, SMS),
 • dane z formularzy dobrowolnie wypełnianych w witrynie internetowej kontrolera, np. dotyczących konkursów z nagrodami,
 • inne dane dobrowolnie przesyłane przez użytkownika do kontrolera przy zamawianiu określonych usług, które wymagają takich danych.

Kontroler gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkownika wyłącznie za jego wyraźną zgodą, udzieloną np. przy zamawianiu produktów lub usług, subskrybowaniu newsletterów, udziale w konkursie itp., kiedy istnieje prawne uzasadnienie gromadzenia danych osobowych, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zobowiązań umownych lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne ze względu na uzasadniony interes kontrolera (nazywany dalej: „uzasadnionym interesem”).

4.     Podstawa przetwarzania i cel przetwarzania

Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. przetwarzają dane osobowe użytkownika w jednym z celów wymienionych poniżej, w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • akceptację lub zgodę użytkownika,
 • w celu realizacji obowiązków prawnych kontrolera,
 • zgodnie z uzasadnionym interesem,
 • w celu realizacji zobowiązań umownych.

Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zobowiązują się przetwarzać dane osobowe użytkownika wyłącznie w celach, w jakich zostały one zebrane, i zobowiązują się nie przetwarzać ich w celach, które nie są zgodne z celami, w jakich zostały one zebrane. Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. gromadzą od użytkownika wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji danego celu.

Przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań umownych
W określonych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zobowiązań umownych kontrolera. Jeśli użytkownik nie przekaże potrzebnych danych osobowych, kontroler nie będzie w stanie sfinalizować umowy zawartej z użytkownikiem lub wykonać usług.

Przy realizacji zobowiązań umownych kontroler przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 • umowa współpracy biznesowej,
 • realizacja czynności zawartych w umowie współpracy (doradztwo, przygotowywanie strategii marketingowych i sprzedażowych, wdrażanie strategii marketingowych i sprzedażowych, informatyzacja procesów),
 • komunikacja ze stronami umowy i innymi osobami w celach związanych z realizacją czynności zawartej w umowie współpracy,
 • rejestracja użytkownika do udziału w wydarzeniu organizowanym przez firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o., w tym w celu przekazania certyfikatów, zaświadczeń i licencji uczestnikom wydarzenia.

Przetwarzanie oparte na zgodzie lub akceptacji
Na podstawie pisemnej zgody użytkownika firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. przetwarzają jego dane osobowe w następujących celach:

 • wysyłanie korespondencji e-mail w celu informowania o kursach szkoleniowych, nowych funkcjach (w standardach i w publikacjach), usługach, a także wydarzeniach organizowanych przez kontrolera lub osobę trzecią,
 • kontakt telefoniczny w celu przedstawienia profesjonalnych rozwiązań użytkownikowi lub pracodawcy (po uprzednim spotkaniu również w jego siedzibie),
 • publikowanie w mediach technicznych i na stronach internetowych przede wszystkim w celu promowania użytkownika i jego pracodawcy (licencjonowany projektant, licencjonowany podwykonawca itp.),
 • monitorowanie odczytywania przez użytkownika wysłanej korespondencji e-mail, obejmujące informację o tym, które wiadomości e-mail zostały otwarte, a które nie, które łącza zostały sprawdzone (jakie treści użytkownik czyta), jak długo użytkownik czytał lub sprawdzał określone treści,
 • segmentowanie użytkowników na podstawie czynników wymienionych w poprzednim akapicie, a następnie wysyłanie dostosowanej (zindywidualizowanej) korespondencji e-mail, w wyniku czego różni użytkownicy mogą otrzymywać wiadomości e-mail o różnej treści w celu lepszego (trafniejszego) informowania i osiągania wyższego poziomu odpowiedzi na otrzymywaną korespondencję e-mail,
 • analizowanie wzorców zachowań użytkownika w obrębie witryny internetowej: skąd użytkownik trafił do witryny (źródło ruchu), monitorowanie jego aktywności w obrębie witryny, jakie strony odwiedził, jakie treści pobrał lub wyświetlił,
 • segmentowanie użytkowników na podstawie czynników wymienionych w poprzednim akapicie, a następnie wysyłanie dostosowanych (zindywidualizowanych) wiadomości za pośrednictwem różnych kanałów, w wyniku czego różni użytkownicy mogą otrzymywać wiadomości o różnej treści w celu lepszego (trafniejszego) informowania i osiągania wyższego poziomu zaangażowania użytkowników,
 • wszelkie inne cele, na które użytkownik wyraził zgodę podczas współpracy z kontrolerem.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisząc na adres privacy-weg@wacom.com.

Przetwarzanie niezbędne do realizacji obowiązków prawnych przez firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o.

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane również wtedy, gdy wymaga tego od nas prawo. Przykładem jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celach związanych z postępowaniem sądowym lub administracyjnym.

Przetwarzanie w sytuacji zaistnienia uzasadnionego interesu firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o.
Kontroler może również przetwarzać dane w przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nad interesem tym przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności użytkownika, którego dotyczą dane osobowe wymagające ochrony. W przypadku powoływania się na uzasadniony interes osąd kontrolera jest zawsze zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

W określonych przypadkach firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. mogą, w celu dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika w sytuacji uzasadnionego interesu, które zostały zgromadzone w oparciu o jedną z wcześniej wymienionych podstaw prawnych (zgoda, umowa), wprowadzić określone środki ochrony danych osobowych, takie jak pseudonimizacja, szyfrowanie, przetwarzanie zbiorcze i/lub usunięcie określonych kategorii danych osobowych.

Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. przetwarzają dane osobowe użytkownika, powołując się na uzasadniony interes, w następujących celach:

 • analizy marketingowe, biznesowe i inne analizy techniczne, na przykład analizowanie i ustalanie, z jakich organizacji są uczestnicy wydarzenia oraz jakie pełnią w nich funkcje, rejestrowanie, w ilu i których wydarzeniach użytkownik bierze udział, ewidencja zaświadczeń, certyfikatów i licencji przyznawanych uczestnikom wydarzeń;
 • zapobieganie oszustwom, zapewnianie bezpieczeństwa, wnoszenie roszczeń lub obrona w przypadku roszczeń w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Umożliwia to kontrolerowi przetwarzanie danych osobowych użytkowników w przypadku podejrzenia dokonania oszustwa w zakresie odpowiednim i proporcjonalnym do celu, jakim jest ustalenie i powstrzymanie potencjalnych nieuczciwych działań oraz, w razie potrzeby, przekazanie tych danych policji, prokuraturze lub innemu kompetentnemu organowi;
 • marketing bezpośredni, w tym tworzenie profili użytkowników na podstawie legalnie uzyskanych danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zgodnie z postanowieniami rozdziału „Prawo do sprzeciwu” w niniejszej Polityce.

5.     Odbiorcy danych osobowych, przetwarzanie danych przez podwykonawców oraz przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (państw niebędących członkami Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Dostęp do danych osobowych użytkownika mają wyłącznie pracownicy firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. oraz autoryzowane firmy przetwarzające dane osobowe.

Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zobowiązują się nigdy nie przekazywać danych osobowych użytkowników nieupoważnionym osobom trzecim.

Korzystając ze stron internetowych i innych usług firmy Wacom Europe GmbH, użytkownik wyraża zgodę na zlecanie poszczególnych zadań w ramach przetwarzania danych osobowych niżej wymienionym firmom specjalizującym się w przetwarzaniu danych. Wymienione firmy mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w imieniu firmy Wacom Europe GmbH i zgodnie z wydanymi przez nią pisemnymi instrukcjami, w granicach upoważnienia, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy firmą Wacom Europe GmbH a firmą przetwarzającą, oraz zgodnie z celami wymienionymi w niniejszej Polityce. Te firmy zewnętrzne w żadnym przypadku nie mogą wykorzystywać danych osobowych użytkownika w celu realizacji jakiegokolwiek własnego interesu.

Firma Wacom Europe GmbH współpracuje z następującymi firmami przetwarzającymi dane:

 • firma FrodX d.o.o., Celovška cesta 280, 1000 Ljubljana — umowy zawarte z firmą Frodx d.o.o. obejmują cele związane z utrzymaniem systemu informatycznego: umowa współpracy biznesowej, umowa o ochronę danych i umowa o przetwarzanie danych;
 • firma Net-Results z siedzibą w USA — posiada umowy z firmą Frodx d.o.o. w zakresie przechowywania danych osobowych w formie cyfrowej: umowa współpracy biznesowej, umowa o przetwarzanie danych oraz standardowe klauzule umowne (decyzja komisji C(2010)593 — standardowe klauzule umowne). Firma Net-Results oraz świadczone przez nią usługi spełniają postanowienia umowy zawartej pomiędzy Komisją Europejską a Stanami Zjednoczonymi, określające zasady prawne dotyczące przekazywania danych pomiędzy UE a USA: Privacy Shield (EU-US Privacy Shield).

6.     Okres przechowywania danych osobowych

Kontroler nie może przetwarzać danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane i są przetwarzane.

Dane osobowe są przetwarzane przez firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zgodnie z umową i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez 5 lat po jej realizacji, z wyjątkiem przypadków wystąpienia sporu dotyczącego umowy pomiędzy użytkownikiem a kontrolerem. Wówczas firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. przechowują te dane przez 5 lat po wydaniu wyroku sądowego lub decyzji organu arbitrażowego albo zawarciu ugody, a w przypadku braku postępowania — przez 5 lat po polubownym rozwiązaniu sporu.

Dane osobowe przetwarzane przez firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zgodnie z przepisami prawa są przez nie przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy prawa.

Dane osobowe przetwarzane przez kontrolera na podstawie zgody użytkownika lub w przypadku wystąpienia uzasadnionego interesu są przechowywane przez firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. w sposób trwały do chwili wycofania zgody przez użytkownika lub wysłania prośby o zaprzestanie przetwarzania danych. Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zobowiązują się usunąć takie dane przed ich wycofaniem tylko wtedy, gdy cel ich przetwarzania zostanie osiągnięty lub gdy nakazuje tak prawo.

Po upływie okresu przechowywania firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zobowiązują się skutecznie i trwale usunąć lub zanonimizować dane osobowe użytkownika w sposób uniemożliwiający dotarcie przy ich użyciu do użytkownika.

7.     Ochrona danych osobowych

Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. dokładają starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników. W celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do nich, ich wykorzystywaniu i ujawnianiu stosują następujące środki:

 • Dane są chronione przez środowisko pracy, sprzęt i oprogramowanie systemowe, obejmujące rozwiązania wejściowe i wyjściowe.
 • Dane są chronione przez oprogramowanie systemowe stosowane do ich przetwarzania.
 • Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zapobiegają nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych podczas ich przekazywania, w tym za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych i sieci.
 • Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. stosują skuteczny sposób blokowania, niszczenia, usuwania lub anonimizacji danych osobowych po ustaniu celu, w jakim zostały zebrane.
 • Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. umożliwiają późniejszy wgląd w to, kiedy i przez kogo dane użytkownika, wprowadzone do bazy danych osobowych, były wykorzystywane, przekazywane i w inny sposób przetwarzane.

Firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. stosują następujące technologie i procedury bezpieczeństwa, zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych oraz ich wykorzystywaniu i ujawnianiu:

 • kontrola fizycznego dostępu,
 • blokowanie pomieszczeń, szaf i komputerów,
 • przechowywanie nośników z danymi osobowymi w zabezpieczonych pomieszczeniach,
 • zapobieganie jakiemukolwiek kontaktowi z danymi osobowymi przez personel sprzątający biura, klientów i inne osoby odwiedzające,
 • zapobieganie wykorzystywaniu haseł przez osoby, którym nie przydzielono bezpośrednio danych zadań,
 • ograniczanie przekazywania danych przez pracowników,
 • kontrola nad liczbą kopii i przekazywaniem danych,
 • ograniczanie, dokumentowanie i zabezpieczanie przesyłania danych przez sieci telekomunikacyjne,
 • zapobieganie wglądowi w dane przez osoby, których umowa zatrudnienia dobiegło końca,
 • rygorystyczne oddzielanie ich danych od danych wszelkich innych możliwych kontrolerów.

8.     Prawa użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. gwarantują użytkownikowi następujące prawa związane z ochroną danych osobowych, które opisano bardziej szczegółowo w kolejnych rozdziałach niniejszej Polityki:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

Prawo dostępu do danych
Użytkownik ma prawo do uzyskania od firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. potwierdzenia tego, czy jego dane osobowe są przez nie przetwarzane oraz, jeśli tak, użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i następujących informacji na temat ich przetwarzania:

 • cel przetwarzania,
 • kategorie danych osobowych,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe,
 • w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • przysługiwanie prawa do zażądania od kontrolera sprostowania lub usunięcia danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika, bądź wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • wszelkie dostępne informacje na temat źródła pochodzenia danych osobowych, jeśli nie zostały one uzyskane od użytkownika,
 • istnienie systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz znaczące informacje na temat powodów ich stosowania, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla użytkownika.

Na prośbę użytkownika firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. są zobowiązane przekazać mu nieodpłatnie kopię przetwarzanych danych osobowych. Za wszelkie inne zażądane kopie firma Frodx naliczy opłatę zgodną z kosztami administracyjnymi.
Prawo do sprostowania
Użytkownik ma prawo do uzyskania od firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o., bez zbędnej zwłoki, sprostowania dotyczących go nieprawidłowych danych osobowych. Użytkownik ma prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych z uwzględnieniem celu ich przetwarzania, między innymi poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo zażądać od firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. są zobowiązane usunąć dane osobowe użytkownika, bez zbędnej zwłoki, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane,
 • użytkownik wycofał zgodę, na której podstawie odbywało się przetwarzanie, i nie istnieją żadne inne prawne podstawy do przetwarzania,
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu w sytuacji zaistnienia uzasadnionego interesu kontrolera i nie istnieją żadne inne uzasadnione podstawy do przetwarzania,
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu w celach związanych z marketingiem bezpośrednim,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami prawa UE lub Słowenii.

Jeśli firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o., postępując zgodnie z niniejszą Polityką, upubliczniły dane osobowe użytkownika, zobowiązują się podjąć uzasadnione kroki, w tym techniczne, aby powiadomić kontrolerów przetwarzających te dane osobowe, że użytkownik zażądał usunięcia wszelkich powiązań z tymi danymi lub ich kopii i powieleń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać od firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • użytkownik zakwestionował prawidłowość danych osobowych — na okres potrzebny do weryfikacji prawidłowości danych osobowych użytkownika przez kontrolera;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik nie zgadza się na ich usunięcie, żądając zamiast tego ograniczenia ich wykorzystywania;
 • firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. nie potrzebują już danych osobowych do celów związanych z przetwarzaniem, ale są one potrzebne użytkownikowi do wniesienia, wyegzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu i trwa ustalanie, czy istnieją uzasadnione podstawy, które pozwoliłyby na przetwarzanie pomimo sprzeciwu użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, jakimi dysponują firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o., w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym oraz możliwym do odczytania przez komputer formacie i użytkownik ma prawo przekazać te dane innemu kontrolerowi bez przeszkód ze strony firm Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o., którym dane te zostały podane, gdy:

 • przetwarzanie opiera się na zgodzie i akceptacji oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji użytkownika ma on prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania jego danych osobowych, o ile sprzeciw taki wynika z uzasadnionych interesów zgodnych z interesami Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. lub osoby trzeciej. Wówczas firmy Wacom Europe GmbH i IC Solutions Sp. z o. o. zaprzestaną przetwarzania danych osobowych, chyba że przedstawią przekonujące podstawy do dalszego przetwarzania, przeważające nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub związane z wnoszeniem, egzekwowaniem bądź obroną roszczeń prawnych. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, użytkownik ma prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec ich przetwarzania w takich celach, obejmujących również profilowanie w zakresie powiązanym z marketingiem bezpośrednim. Jeśli przetwarzanie w celach związanych z marketingiem bezpośrednim odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, użytkownik może również skorzystać z prawa do sprzeciwu, wycofując swoją zgodę.

9.     Procedura egzekwowania praw

Wszelkie wyżej opisane żądania dotyczące egzekwowania swoich praw w zakresie danych osobowych można kierować do kontrolera w formie pisemnej na adres e-mail privacy-weg@wacom.com lub listownie na adres Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy.

W przypadku zgłoszenia żądania, zgodnie z powyższym akapitem, za pośrednictwem środków elektronicznych, informacje zwrotne zostaną, w miarę możliwości, przekazane użytkownikowi również w formie elektronicznej, chyba że użytkownik zażąda innej formy.

Kontroler może, w celu dokonania niezawodnej identyfikacji w przypadkach roszczenia praw do danych osobowych, poprosić użytkownika o podanie dodatkowych danych niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości. Kontroler może odmówić postąpienia zgodnie z niniejszym rozdziałem tylko wtedy, gdy nie jest w stanie w sposób pewny ustalić tożsamości użytkownika.

Kontroler zobowiązuje się odpowiedzieć na żądanie użytkownika dotyczące egzekwowania przez niego praw związanych z danymi osobowymi bez zbędnej zwłoki, w czasie nieprzekraczającym miesiąca od chwili otrzymania żądania. Firma Wacom Europe GmbH może wydłużyć ten czas maksymalnie o dwa kolejne miesiące w zależności od złożoności i liczby żądań. Wówczas firma Wacom Europe GmbH poinformuje użytkownika o wydłużeniu czasu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania, podając przyczynę wydłużenia.

Jeżeli żądania użytkownika dotyczące niniejszego rozdziału są w sposób oczywisty bezpodstawne lub nadmierne, zwłaszcza jeśli się powtarzają, firma Wacom Europe GmbH może:

 • naliczyć uzasadnioną opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych przekazywania informacji lub przetwarzania żądania,
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

10.  Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych

Użytkownik może wysłać dowolną skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych na adres e-mail privacy-weg@wacom.com lub listownie na adres Wacom Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Niemcy.

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa słoweńskiego lub UE dotyczące ochrony danych osobowych, ma prawo złożyć skargę bezpośrednio u komisarza ds. informacji.

11.  Obowiązywanie Polityki

Postanowienia niniejszej Polityki wchodzą w życie dnia 25 maja 2018 roku i w dowolnym czasie mogą zostać zmienione.